Гост статия: Смарт-устройствата със собствена правна уредба

Гост статия: СМАРТ-УСТРОЙСТВАТА СЪС СОБСТВЕНА ПРАВНА УРЕДБА

Споделете този пост

Автори: Пепи Кузева и Христо Копаранов

Адв. Христо Копаранов ръководи практиката на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, специализирана в защита на конкуренцията, защита на потребителите и регулирането на стопанската дейност. Екипът на кантората, в който участва и Пепи Кузева, е водил редица дела, свързани с потребителска защита, както и е организирал семинари и обучения за търговци, насочени към отношенията им с потребителите. Пепи Кузева е специализирана също така в договорно уреждане на предоставянето на софтуерни продукти и в индустриалната собственост.

С развитието на технологиите, все повече нараства значението в ежедневието на стоките, които имат допълнителна стойност, защото са свързани с цифрово съдържание или цифрови услуги. От smart часовници и уреди за дома (перални, климатици, умни телевизори) до датчици за движение и системи за нотификации – това са устройства, които надхвърлят ролята на физическа стока и дори надхвърлят ролята на „електроника“. Истинската им стойност и това, заради което реално са търсени от потребителите, е свързана със съчетаването на възможности за допълнително свързване, при това много често в реално време, с други устройства като например смарт-телефони и компютри, чрез съответните приложения. Например потребителят търси един спортен смарт часовник, защото той в реално време прави връзка с GPS, проследява движението на потребителя, изпраща към смарт-телефона данни за скорост, изминато разстояние. Смарт телефонът от своя страна в същото време прави връзка със сървър за музика, която пък изпраща към безжичните слушалки. След това приложение към часовника изпраща към сървър информацията от активността, която бива анализирана и съпоставяна с друга информация. Ако дори само едно от нещата не работи и то заради софтуерен проблем (например не може да се осъществи връзка с някое приложение) часовникът, колкото и качествено да работи като физическа вещ и като електроника, губи това, заради което е желан. По същия начин, ако смарт-телевизорът, поради софтуерен проблем, не може да се свърже със смартфона или стрийминтг-платформата, той губи основна своя характеристика, дори като техника да работи перфектно.

С предстоящото навлизане на 5G технологиите се очаква все повече да нараства значението на този тип стоки, които от една страна са физическа вещ, но от друга страна получават истинската си стойност заради цифрово съдържание или елементи. Те са и един от акцентите в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Законът е вече приет и обнародван, но ще влезе в сила в началото на 2022 г. Той променя правилата, свързани с качеството и рекламациите на стоки и отменя действащия Закон за защита на потребителите в тази му част, като в същото време съдържа и самостоятелна регулация на „смарт-устройствата“.

В закона са дефинирани и подробно регулирани т.нар. „Стоки, съдържащи цифрови елементи”. Това са всички стоки, които съдържат цифрово съдържание или цифрова услуга или които са взаимосвързани с такива по начин, че липсата на цифровото съдържание или на цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции. Цифрово съдържание от своя страна са данните, които са произведени и предоставени в цифрова форма, а Цифрова услуга е услуга, позволяваща на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.

До момента тези стоки са имали уредба като на всяка физическа стока, без да се отчита ключовото им свойство, а именно – обмяната на данни и свързаността, която осигуряват. Целта на регулацията им чрез закона е да се надгради досегашната защита на потребителите, като се вземат предвид спецификите им и основната цел на този тип устройства – осигуряване на цифрова свързаност, чрез която се постига реално желаният от потребителя резултат.

Изисквания към смарт устройствата

За да отговори на развиващите се нужди на потребителите от защита, законът поставя конкретни изисквания, на които следва да отговарят устройствата към момента на закупуването им. Част от тях са сходни на изискванията, които законът поставя пред всяка една стока, но други са насочени именно към дигиталната им характеристика. Смарт-устройствата е необходимо:

1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други;
2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя;
3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж и
4. да се актуализират.

Търговецът е длъжен да предостави най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора, освен ако изрично не е уговорено друго.

Потребителят следва да е информиран и да му се предоставят актуализации, включително такива във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки. Периодът, за който следва да се предоставят актуализации е две години, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Това е особено важно защото, ако едно устройство не се е повредило, включително софтуерът работи безотказно, но поради ъпдейт на приложението, заради което е купено, то вече не може да се свърже с работеща негова версия или трябва да се плати допълнителна цена за тази цел, то това устройство става безполезно за потребителя.

Следва да се отбележи обаче и задължението на потребителя да инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца. В противен случай, продавачът няма да отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация. Така законът се стреми да не поставя бариери пред постоянното актуализиране и подобряване на предоставяните цифрови услуги и съдържание.

Докато за част от физическите стоки (напр. мебели или домакинска техника) за качественото им функциониране е важен монтажът, то за смарт-стоките водещо в тази връзка е инсталирането. Важен въпрос е кой отговаря, ако то не бъде направено както трябва? В тази връзка законът предвижда, че всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране, се счита за несъответствие на стоките и отговорност носи търговецът, когато:

1. инсталирането е извършено от продавача, или
2. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга (софтуера).

Продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание (например некоректни данни) или цифровата услуга (например невъзможност за свързване между две смарт-устройства като телевизор и телефон), което възникне или се появи в рамките на две години (или повече, ако е уговорено) от започването на предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. Важно е да се отбележи също, че всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното.

С оглед на посоченото, може да се обобщи, че от началото на следващата година търговците ще носят отговорност и за софтуера, вграден в предлаганите от тях умни устройства.

Защита на потребителите

При smart устройствата, освен право на рекламация, привеждане на стоката в съответствие, пропорционално намаляване на цената или разваляне на договор, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията. За разлика от останалите стоки, обаче, за стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоката може да не бъде извършен в рамките на един месец от уведомяването на продавача, а в подходящ срок в зависимост от случая. За обикновен софтуерен ъпдейт например няма да има нужда да се чака цял месец, но пък при по-сложни случаи срокът може и да е по-дълъг.

Потребителите могат да упражнят правата си, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години (или повече ако е договорено), считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Потребителите могат да се възползват и от предоставяна чрез заявление търговска гаранция за трайност.

Рекламация

Законът определя и случаите, в които потребителят може да предяви рекламация, като по отношение на умните устройства, тя е допустима дори и при несъответствие (което не се приравнява на пълна липса) на цифровото съдържание или цифровата услуга. Посоченото включва и случаи, в които не могат да бъдат използвани пълните функционалности на smart устройството, например – невъзможност за свързване с други устройства, невъзможност за използване на част от функционалностите и т.н. Рекламацията може да бъде подадена устно или писмено.

Изрично в закона е посочено, че предявяването на рекламация не е пречка за предявяване направо на иск в съда, а за нарушаване на правата, предоставени им по новия закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават жалби и сигнали до Комисия за защита на потребителите.

Заключение

С приемането на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки е предвидено по-високо ниво на защита на потребителите и на практика е преодоляна липсата на правна уредба относно договорите за продажба на стоки, съдържащи цифрови елементи.

Въведената възможността потребителите да изискват от търговците да поддържат пълната функционалност на устройствата осигурява сигурност както за потребителите, така и в търговския оборот, а включването на smart устройствата като отделен вид стоки, отразява настоящата действителност и може да се каже дори, че е ориентирано към бъдещото развитие на технологиите.

Още новини

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2018 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2022 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2021 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - BG версия

Честито, вие подадохте вашето заявление за присъединяване към PARAi!

Представител на PARAi ще се свърже с Вас, за да уточни следващите стъпки. Моля, имайте предвид, че Вашето членство ще бъде активно след заплащане на членски внос: 

Данни за банков превод

Получател: Сдружение Професионална асоциация по роботика и автоматизация

IBAN: BG42RZBB91551010944083

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

Банков код: RZBBBGSF

Основание: Годишен членски внос