Политика за поверителност - PARAi

Политика за поверителност

Общи положения

 • Тази политика за поверителност се отнася за уебсайта https://www.para.expert/, както и за поддомейните му www.robostrategy2024.para.expert и https://www.incubator.para.expert/.
 • Тя не се отнася към събирането на информация чрез други канали.
 • Използвайки нашия уебсайт, се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика.

Настоящата Политика за поверителност покрива обработката и защитата на лични данни е изготвена съобразно разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на съвета от 27 април 2016 година (Регламента), както и на националния Закон за защита на личните данни.

Нашето Сдружение има за цел да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими цели, с допустими средства и да ползва доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. Дружеството събира само данни, които са подходящи и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

Поверителността на данните е важна за нас, затова препоръчваме на посетителите на уебсайта ни да се запознаят детайлно с настоящата Политика и в случай, че имат въпроси да се свържат с нас на посочените адреси.

Ако посетителят не е съгласен с част от условията и разпоредбите, заложени в настоящата политика за поверителност, то не се препоръчва използването на уеб сайта и съответно предоставянето на лични данни.

Данни за администратора

За целите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) (ЕС) 2016/679 отговорното лице е:

 • Сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“
 • ЕИК: 205319541
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ул. Проф.Александър Танев, 11, ет. 3
 • За въпроси, свързани със защитата на данни, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: info@para.expert

Принципи при обработка на лични данни

При обработката на лични данни Сдружението следва принципите на законосъобразност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, както и свеждане на събраните данни до необходимия минимум.

Kакви групи данни събираме

Личните данни, които събираме, могат условно да бъдат разделени на четири групи. Данните от първата група (Група 1) се събират във връзка с  абонирането за бюлетините на сдружението или подаването на заявка за членство в сдружението, данните от втората група (Група 2) се събират във връзка с  регистрацията за посещение на събитие, организирано от Сдружението, данните от третата група (Група 3) се събират във връзка с регистрация или заявка за интерес за участие в образователно-менторска програма, организирана от Сдружението, а данните от четвъртата група (Група 4) се събират във връзка с посещението на уебсайта ни и подобряване услугите ни.

Група 1

Необходими на Сдружението във връзка с  абонирането за бюлетините на сдружението или друга поискана комуникация:

 • Име
 • Електронна поща

Група 2

Необходими на Сдружението за регистрацията за посещение на събитие, организирано от Сдружението:

 • Име
 • Електронна поща

Група 3

Необходими на Сдружението във връзка с регистрация или заявка за интерес за участие в образователно-менторска програма, организирана от Сдружението:

 • Имена
 • Телефонен номер
 • Електронна поща

Група 4

Когато посещавате уебсайта на Сдружението, нашият сървър временно записва подробности за достъпа ви в своите дневници. Тези регистрационни файлове съдържат следните данни и се съхраняват до тяхното автоматично изтриване:

 • IP адрес;
 • Датата и часът на заявката ви;
 • Идентифициране на данни за браузъра и операционната система, които използвате;
 • Името на вашия доставчик на интернет услуги;

Целта на записването на тези данни е оптимизирането на нашите услуги. Само в случай на неразрешен достъп или атаки на нашата инфраструктура ще бъде допълнително анализиран вашият IP адрес.

От потребителя не се изисква допълнителна информация, за да има достъп до уебсайта на Сдружението.

Лични данни на деца

Сдружението не събира лични данни на лица, ненавършили 16 години. Такива могат да се събират единствено по изключение след писмено предоставено съгласие от родител или настойник.

Ако бъде установено, че сме събрали лични данни от дете на възраст под 16 години без съгласие от страна на родителите, ще ги изтрием от нашата база данни незабавно.

Ако смятате, че е възможно да сме събрали лични данни от дете на възраст под 16 години, моля, свържете се с нас на адрес info@para.expert.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Лични данни могат да бъдат предоставяни на следните трети страни:

 • На куриерски компании, с цел организиране на доставки
 • На банки и финансови институции при поискване с цел предоставяне на награди и други относими плащания
 • На счетоводни и юридически компании, обслужващи Сдружението

Личните данни могат да бъдат предоставяни и в следните случаи: 

 • Доколкото това се изисква за изпълнение на поръчка 
 • Доколкото това се изисква от дружеството по закон
 • Във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства
 • Във връзка с предотвратяване на измами 

С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни. Без вашето изразено съгласие няма да предоставяме вашата лична информация всяка трета страна за директен маркетинг или друга трета страна.

Срок на съхранение и унищожаване

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. Обработването може да продължи, ако е налице законово задължение за по-продължително съхраняване в съответствие с приложимото законодателство, което може да бъде за срок до 5 години. Сдружението ще предприеме необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време.

Основание за обработка 

Личните данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, букви а) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; 
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора; 

Използване на лична информация

Личните данни ще бъдат използвани за целите, посочени в тази политика. Можем да използваме лични данни на потребителите за следното:

 • Изпращане на нашия имейл бюлетин, ако такъв е заявен
 • Изпращане на имейл известия, ако такива са заявени
 • Изпращане на запитвания за обратна връзка
 • Регистрация на участник в събитие, организирано от Сдружението
 • Регистрация на участник в образователно-менторска програма, организирана от Сдружението
 • Сваляне на доклад или друга информация с анализаторски характер
 • Администриране на нашия уебсайт и неговата персонализация
 • Предоставяне на анонимизирана статистическа информация за нашите потребители

Вашите права

Като потребител на сайта на Сдружението, Вие имате следните права:

 1. a) Право на достъп

Правото на достъп осигурява възможност на субекта на данните да получи цялостна информация относно неговите данни, целите на обработването и срока, за който се съхраняват данните.

б) Право на коригиране

Правото на коригиране предоставя възможността на субектът на данните да поиска коригиране на неточни лични данни, свързани с него.

в) Право на изтриване

Правото на изтриване предоставя възможност субектите на данни да поискат изтриване на техните данни от администратора. Това е възможно само ако данните, отнасящи се до тях, вече не са необходими, ако са обработвани без правно основание или е било оттеглено съотносимото съгласие.

г) Право на ограничаване на обработването

Правото на ограничаване на обработването включва възможността субектът на данните да ограничи занапред обработването на неговите лични данни.

д) Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени. Съгласно чл. 20, пар. 3 от ОРЗД, посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия.

е) Право на възражение

Правото на възражение включва възможността субектът на данни по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработване на личните му данни, освен ако обработването не е на основание изпълнение на обществени задачи или от обществени и частни интереси.

ж) Право да подадете жалба

 Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас на електронна поща: info@para.expert. Отделно, имате право да подадете жалба до надзорния орган. В Република България това е Комисията за защита на личните данни.

Защита на личните данни

Сдружението ще предприеме разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на обработваните лични данни. За целта, Сдружението ще съхранява цялата лична информация, която е предоставена на сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри. Личните данни се обработват единствено от компетентните лица в Сдружението, както и от доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. Сдружението използва единствено доставчици, които предоставят високо ниво на техническа защита и киберсигурност.

Промени в политиката

Всички промени в настоящата политика за поверителност ще бъдат приложими след тяхното обявяване.

Дата на последна актуализация – 28.02.2024 г. 

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2018 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2022 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2021 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - BG версия

Честито, вие подадохте вашето заявление за присъединяване към PARAi!

Представител на PARAi ще се свърже с Вас, за да уточни следващите стъпки. Моля, имайте предвид, че Вашето членство ще бъде активно след заплащане на членски внос: 

Данни за банков превод

Получател: Сдружение Професионална асоциация по роботика и автоматизация

IBAN: BG40UBBS81551010944083

Банка: „КВС Банк България“ ЕАД

Банков код: UBBSBGSF

Основание: Годишен членски внос